ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนแก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ได้จัดทำเว็บไซต์ SET Fin Quizz ซึ่งมีระบบสอบและประเมินผลระดับความรู้ทางการเงินของคนไทย เพื่อนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดในการนำเสนอความรู้และบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ทำแบบทดสอบ รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้และส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีในด้านการเงินโดยรวมของคนไทยต่อไป

ปฏิทินกิจกรรม